top of page

DEPRESSION

Depression innebär en långvarig känsla av nedstämdhet, orkeslöshet och hopplöshet. Alla människor kan känna sig ledsna ibland, som en del av livet. Vid depression är skillnaden att den ledsna känslan inte går över. Depression är idag den vanligast förekommande diagnosen inom psykisk ohälsa och drabbar ca en fjärdedel av alla män och hälften av alla kvinnor någon gång under livet.

Vid depression är det framförallt ett sänkt stämningsläge som dominerar individen. Den deprimerade personens känsloliv präglas av nedstämdhet och tomhet. Vanligt är att känna hopplöshet och misstro till den egna förmågan att påverka sin situation eller omgivning. Vid depression förekommer även att samtidigt känna ångest samt att tankarna präglas av uppgivenhet och negativitet. Det är även vanligt att ha ett minskat emotionellt engagemang och en upplevelse av att tappa lusten för saker och ting. Det som tidigare fångat intresset och varit lustfyllt är inte det längre.

En deprimerad individ tenderar att hamna i ett negativt mönster där minskat intresse resulterar i minskat engagemang i vardagliga aktiviteter och i en alltmer tilltagande passivitet. När den deprimerade reflekterar över nuet, framtiden och sig själv är det huvudsakligen i negativa tankebanor med en låg tilltro till förändring.

Behandling av depression med KBT
Behandlingen bygger främst på behandlingsmetoden beteendeaktivering med inslag av andra KBT metoder som kan användas vid behov. Behandlingen syftar till att bryta individens isolering och inaktivitet samt det negativa tankeinnehållet och känslan av hopplöshet som kan ha kommit att etablera sig. Med fokus på ökad stimulans för hävning av passivitet schemaläggs olika aktiviteter tillsammans med terapeuten för att individen gradvis skall komma tillbaka till sina tidigare sysslor alternativt nya. Beteendeaktiveringen är en successiv process med påbörjan av enklare aktiviteter ex. att etablera en dygnsrytm och att äta regelbundet för att gradvis öka omfattningen till ex. sociala aktiviteter och hobbies. I behandlingen verkar terapeuten på ett aktivt sätt genom att motivera den deprimerade i arbetet med beteendeaktivering och förändring samt till att skapa rimliga målsättningar och sänka de ibland höga krav den deprimerade tenderar att ställa på sig själv. Genom successiv ökad aktivitet återinförs positiva förstärkare i individens vardag och upplevelsen av kontroll och förmåga återfås vilket i sin tur ökar självkänslan.

Att arbeta med negativt tankeinnehåll vid depression
Vid depression tyngs individen ofta av ett överdimensionerat negativt tankeinnehåll. Sättet att se på sig själv, omgivning och framtid ter sig dystert och ibland hopplöst. I terapin arbetar terapeut och individ för att identifiera dessa negativa tankar och de situationer då de uppstår. Individen tränas i att se tankarna som tankar och att utmana dess innehåll för att kunna ta ställning till dess trovärdighet. På det viset minskar benägenheten att dra slutsatser om det mesta i tillvaron utifrån de negativa tankarna. I det gemensamma arbetet med terapeuten får den deprimerade stöd att utmana, pröva och förändra sina tankar och tolkningar så att de stämmer bättre med verkligheten och därmed även rustas inför eventuella återfall.

Det är svårt att säga helt hur lång en behandling av depression blir, det beror på graden av svårighet. Uppskattningsvis kan en behandling vara mellan 15-20 sessioner.

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960, på info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

bottom of page