top of page
Navigating in Woods

VÅRA TJÄNSTER

Tjänster: Services

PSYKOTERAPI 

Psykoterapi är en form av psykologisk behandling och grundar sig på psykologiska teorier och forskning. Det finns många olika typer av psykoterapi där skillnaderna främst beror på att de utgår från olika teoribildningar och grundmodeller avseende förståelsen för människans utveckling och inlärningsmekanismer. Psykoterapi syftar till att behandla psykologisk ohälsa och olika svårigheter som skapar hinder och besvär för individen och som handlar om tankar, känslor och beteenden.

Psykoterapi är en psykologisk behandling som ges av legitimerad kliniker, psykolog eller psykoterapeut. På Spera KBT är vi legitimerade psykoterapeuter och arbetar med psykoterapi utifrån kognitiv beteende terapi, KBT. Vi är specialiserade på psykologisk behandling i KBT med lång erfarenhet och kunskap inom olika behandlingsformer inom KBT.

En psykoterapi kan ges på olika sätt, vanligt är att den utformas individuellt men man kan även gå i par och som familj. Besöken sker på mottagning och i vissa fall i miljöer utanför terapirummet om behandling kräver. Inom psykoterapi erbjuder vi individuell terapi, parterapi och ungdomsterapi.

Vi tar emot er förfrågan och gör bedömning utifrån er problemformulering och behov.

INDIVIDUELL TERAPI - KBT

"Fokusera på vart du är på väg, inte vart du kommer ifrån."

I en individuell terapi arbetar vi tillsammans för att förstå och identifiera de svårigheter eller problem du kommer med. Du får stöd, hjälp, och vägledning för att bryta negativa mönster och att må bättre. De första 2-3 samtalen är så kallade bedömningssamtal. Terapeuten samlar då in så mycket information om dig som möjligt gällande din problematik, livssituation, mål och behov för att kunna utforma en behandlingsplan. Efter bedömningssamtalen delger terapeuten sin behandlingsplan och tillsammans kommer ni överens om ett samarbete och hur många samtal som i så fall behövs. En terapi kan vara olika lång beroende på problematik, livssituation och behov, det är därför svårt att uppskatta ett exakt antal samtal. Generellt kan 10-15 samtal vara en bra riktlinje. En rekommendation är att träffas varje vecka men det går också bra att glesa ut sessionerna och träffas mer sällan. All terapi och behandling sker utifrån evidensbeprövade KBT-metoder för erhållande av så god effekt som möjligt.Den individuella terapin kostar 1300 kr/session á 45 minuter.
 

PARTERAPI - IBCT

"Säg till om jag stör sa han när han steg in, så går jag med detsamma. Du inte bara stör sa jag, du rubbar hela min existens. Välkommen."

– Eeva Kilpi

De flesta relationer stöter någon gång på hinder som kan vara svåra att ta sig över, en känsla av att man kört fast och inte kommer vidare. Det kan handla om konflikter, värderingar eller beteenden som ställer till med problem i vardagen. Om det finns barn inblandade kan det göra att situationen upplevs extra svår. Ofta kan det bli svårt att kommunicera och även intimiteten och sexlivet kan bli lidande. Det kan vara väldigt svårt att på egen hand bryta dessa mönster och då kan det vara hjälpsamt att få guidning av någon utomstående för att skapa dialog och fortsätta hålla kärleken vid liv.

IBCT – Integrative Behavioral Couple Therapy (Parterapi)
IBCT är en effektiv och vetenskapligt beprövad metod för par. Parterapin inleds med en kartläggande fas som består av 4 sessioner. Terapeuten och paret går tillsammans igenom problem- och konfliktområden men också parets gemensamma styrkor och historia. Första sessionen träffar terapeuten paret tillsammans, därefter var och en individuellt och vid fjärde gemensamma sessionen presenterar terapeuten en sammanfattning av vad som framkommit och ger paret ett förslag på hur en terapeutisk behandling kan se ut. I den terapeutiska behandlingen kan till exempel ingå att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion, att kunna hitta tillbaka till det som paret uppskattade med varandra, att ge uttryck för sina känslor och behov, att lyssna på varandra, att ge och ta emot kritik och uppskattning samt att träna problem- och konfliktlösning. Utifrån de mål som formulerats skräddarsys en behandling för att hjälpa det specifika paret utifrån aktuella svårigheter. Parterapi finns även möjlighet att få på engelska.

 

På Spera KBT har vi lång erfarenhet av att arbeta med par i olika konstellationer, både inom familjerådgivning och privat på vår mottagning. Vi har vidareutbildning inom metoden IBCT och upplever den mycket effektiv för de flesta par som kommer till oss.

Parterapi kostar 1650 kr/session á 60 minuter alternativt 1900 kr/session á 90 minuter.

UNGDOMSTERAPI - KBT

"Om snöret inte håller utan går av är det bara att försöka med ett annat snöre."

– Nalle Puh

Psykisk ohälsa är idag ett växande problem bland ungdomar. Oavsett ålder är det vanligt att ungdomen kan drabbas av en period eller perioder av dåligt psykiskt mående. Dagens samhälle ställer höga krav på individen och olika faktorer sammantaget kan bidra med en överbelastning som bidrar med olika psykologiska symtom. Den psykiska ohälsan kan handla om allt från stress, oro och ångest till fobier, tvång och svårigheter med sociala situationer och maten. Ungdomar kan ibland ha svårt att verbalt uttrycka sina tankar och känslor och därför kan det ibland ta längre tid att upptäcka problemet. Symtomen kan tex. manifesteras på sätt som ont i magen eller huvudet, humörsvängningar, koncentrationssvårigheter eller att dra sig undan och undvika.

 

På Spera KBT har vi lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar och familjer. I en ungdomsterapi kan du gå som inte fyllt 20 år, dvs tom det året du tar studenten. För ungdomar under 18 år krävs förälders samtycke, i de fallen görs även en överenskommelse med förälder kring kontakt och avstämning med psykoterapeuten.
 
Ungdomsterapi kostar 1150 kr/session á 45 minuter.


 

PERSONLIG UTVECKLING - COACHING

Detta arbetsområde syftar till att öka livskvalitet och utveckla din potential. Utifrån gemensamt utforskande tar vi reda på dina målsättningar och arbetar med olika tekniker och övningar för att du skall kunna närma dig dem.


Målsättningen vid coaching och personlig utveckling handlar om att stärka individen och att hjälpa den att själv ta sig framåt i den riktning som önskas. Här utgör psykoterapeuten en utforskande, stöttande och motiverande roll utan att komma med svaren.

Arbetet vid personlig utveckling och coaching bygger på beteendevetenskap och utgår från tillämpade beteendeanalyser.

Skillnad personlig utveckling/coaching och KBT
För att söka personlig utveckling/coaching behöver det inte finnas ett dåligt mående som ofta är en stor del när någon söker psykoterapi, KBT. Vid personlig utveckling/coaching kan det handla om behovet att skapa förändring eller att uppnå något som hittills inte uppnåtts, t.ex. sluta röka, börja träna eller lägga om livsvanor.

 

Priset ber besök vid personlig utveckling/coaching är 1300 kr.

KBT ONLINE - TRÄFFA PSYKOTERAPEUT VIA VIDEO

På Spera KBT erbjuder vi KBT online. Det innebär att du kan få trygg, säker och effektiv behandling oavsett vart du bor i landet. Det som skiljer traditionell behandling är att du och din terapeut möts via datorn och inte på mottagningen, i övrigt ser behandlingen ut som vanligt. Videosamtalen sker via länk på en plattform som heter KRY. Länken till videosamtalet skickas från din terapeut en stund innan varje möte.

Hur går det till?
För att söka online-KBT skickar du en kontaktförfrågan med specificering Online-KBT. Bokning görs därefter för ett första besök och du får en länk med uppgifter att logga in på överenskommet datum och tid. Det finns möjlighet att boka första samtalet på mottagningen för att sedan fortsätta behandlingen online. Inför det första samtalet kommer du att få ett formulär att fylla i, ”inför bedömning för Online-KBT”. Formuläret skickar du sedan tillbaka till oss, det behöver vara oss tillhanda före första mötet.

Det första bedömningssamtalet är 50 min, du träffar då din psykoterapeut och ni går tillsammans igenom ditt problemområde och det du vill ha hjälp med. Under detta samtal ges du även möjlighet att känna efter hur det är att samtala med din psykoterapeut. Vid första bedömningssamtalet kommer vi överens om hur vi går vidare och hur ett upplägg kan se ut avseende antal samtal och frekvens.

Behandlingen
Behandlingen startar när vi enats om ett upplägg och fortsätter sedan utifrån den överenskommelsen. Vi utvärderar arbetet kontinuerligt.

Online-KBT kostar som en vanlig KBT, sessionsdebitering är 1300kr. Betalningen sker mot faktura som skickas månadsvis. Du kan avsluta behandlingen när du vill. Återbud och ändring av tid sker inom 24h före bokad tid.

Vilka kan söka Online-KBT?
För att söka och gå i Online-KBT behöver du vara 18 år. Du behöver ha tillgång till dator med internetuppkoppling, mikrofon och kamera. För Online-KBT behöver du ha möjlighet att sitta ostört under mötena.

Vi arbetar helt i enlighet med GDPR och patientdatalagen.

RÅDGIVNING - PAR OCH FAMILJ

De flesta relationer stöter på perioder av motgångar och hinder, i de flesta fall går det att lösa dessa på egen hand men ibland kan det vara hjälpsamt att vända sig till någon för professionell vägledning. På Spera KBT erbjuder vi rådgivande samtal för att ni som par eller familj skall kunna hitta tillbaka till det som är bra för er eller utveckla nya beteenden och strategier för att era relationer skall fungera och ni må bra tillsammans.

Rådgivande samtal är stödjande och syftar till att hjälpa er komma framåt. Vi arbetar bl.a med problemlösning och olika beteendeexperiment samt övningar lämpliga för den problemsituation som presenteras.

 

Omfattningen rådgivande samtal kan vara 1-5 st, vanligt är att det räcker med ett par samtal för att sedan på egen hand arbeta vidare. 

Ibland räcker det med ett samtal. En rådgivning kan även komma fram till att terapi är ett hjälpsamt alternativ. 

 

Olika situationer då det kan finnas behov att söka rådgivning:

 • Konflikter

 • Olika syn på barnuppfostran

 • Stress

 • Kommunikationssvårigheter

 • Avundsjuka

 • Barn som mår dåligt

 • Kriser

 • Ombildade familjer, mina och dina barn

 • Otrohet

 • Förändringar

 • Separation

 

Rådgivande samtal kostar 1300 kr/session á 60 minuter alternativt 1500 kr/session á 90 minuter.

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960, på info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

bottom of page