top of page

Behandlingsområden

På Spera KBT behandlar vi många olika problemområden. Nedan presenteras ett par av de områden som vi arbetar med. Hittar du inte det du söker hjälp för går det bra att kontakta oss med en förfrågan.

Depression

Depression är en allvarlig form av psykisk ohälsa som kännetecknas av långvarig nedstämdhet, orkeslöshet och hopplöshet, vilket kan påverka både män och kvinnor i alla åldrar. På Spera KBT använder vi kognitiv beteendeterapi (KBT), inklusive beteendeaktivering och arbete med negativa tankemönster, för att hjälpa individer att bryta det negativa mönstret och återfå en känsla av kontroll och självkänsla.

Panikångest

Panikångest är en intensiv och ofta skrämmande känsla som kan uppkomma plötsligt och är del av kroppens alarmsystem för att förbereda oss på fara. Trots att det är en ofarlig reaktion, kan det leda till att personer undviker vissa situationer för att förebygga nya anfall. På Spera KBT behandlar vi panikångest med KBT, vilket involverar tekniker som exponering och beteendeexperiment för att hjälpa individen att hantera och till slut minska känslorna av ångest.

Oro och ångest

Oro är en känsla som alla upplever då och då, ofta relaterad till potentiella framtida händelser eller aktuella situationer. Även om oron oftast är övergående, kan den ibland bli ihållande och överväldigande, påverkande personens tankar och vardagsliv avsevärt. På Spera KBT behandlar vi oro med kognitiv beteendeterapi (KBT), där vi utforskar sambandet mellan tankar, känslor och beteenden för att lära individen nya hanteringssätt, vilket minskar oron och förbättrar livskvaliteten.

Ätstörning

Ätstörningar, såsom bulimi, anorexi, och hetsätningsstörning, karakteriseras av en stark fixering vid kroppsvikt och matintag samt en tendens att värdera sig själv utifrån dessa parametrar. På Spera KBT behandlar vi ätstörningar med en evidensbaserad KBT-metod, KBT-E, som fokuserar på att förändra ätbeteenden, utmana negativa tankar om mat och kroppsbild, samt att stödja individen genom hela förändringsprocessen. Behandlingen strävar efter att etablera hälsosamma måltidsrutiner och att hantera de känslor som uppstår i samband med ätstörningen.

Stress

Stress är en naturlig reaktion som kan utlösas av både verkliga och inbillade hot, och påverkar såväl kropp som sinne. Även om stressreaktionen är avgörande för överlevnad, kan moderna livssituationer som inte kräver fysisk kamp eller flykt ändå aktivera denna reaktion, vilket kan bli problematiskt. På Spera KBT behandlar vi stress med kognitiv beteendeterapi (KBT), som inriktar sig på att förändra beteenden och tankemönster för att minska stress och förbättra livskvaliteten genom en strukturerad och målinriktad terapiprocess.

Fobier

Fobier, som är intensiva rädslor för specifika objekt eller situationer, kan begränsa livskvaliteten genom att leda till undvikande beteenden. På Spera KBT behandlar vi fobier med kognitiv beteendeterapi (KBT), där vi använder exponeringstekniker för att gradvis minska rädslan och förbättra hanteringen av dessa situationer.

Tvångssyndrom

Tvångssyndrom (OCD) är en åkomma som innebär påträngande tvångstankar och repetitiva tvångshandlingar som tar tid och påverkar vardagen negativt. På Spera KBT använder vi kognitiv beteendeterapi (KBT), specifikt exponering och responsprevention (ERP), som är den mest evidensbaserade metoden för att behandla OCD. Denna metod syftar till att minska ångest genom att gradvis vänja individen vid källan till obehaget utan att utföra några tvångshandlingar, vilket successivt kan leda till att symtomen avtar eller försvagas.

Trauma - posttraumatisk stress

Ett psykiskt trauma uppstår när en individ inte återhämtar sig från en överväldigande och smärtsam upplevelse, vilket kan störa vardagsfunktionen genom återkommande minnen och intensiva känslor. Traumatiska händelser kan variera från personliga tragedier till att bevittna våld eller katastrofer. På Spera KBT använder vi Prolonged Exposure (PE) inom KBT för att behandla PTSD och andra trauma-relaterade symtom för att hjälpa klienten att bearbeta och minska trauma-inducerad ångest.

ADHD

ADHD, eller Attention Deficit Hyperactivity Disorder, är en neuropsykiatrisk diagnos som kan involvera svårigheter med uppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Svårigheterna varierar och kan påverka alla livets områden. Diagnosen kräver omfattande utredning och kan ställas på grund av en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer. På Spera KBT behandlas ADHD med kognitiv beteendeterapi (KBT), som är en evidensbaserad metod fokuserad på att förbättra färdigheter för hantering av ADHD:s utmaningar genom praktisk träning i vardagslivet.

Autism

Autism, även känt som autismspektrumtillstånd, är en utvecklingsrelaterad avvikelse ofta grundad i genetiska faktorer, vilket leder till ett annorlunda sätt att fungera. Diagnosen ställs vanligtvis genom en neuropsykiatrisk utredning och innefattar diverse funktionsnedsättningar som kan påverka social interaktion och kommunikation samt begränsa förmågan att hantera förändringar. På Spera KBT erbjuder vi anpassad KBT-behandling för att hjälpa individer med autism att hantera sina svårigheter och förbättra deras livskvalitet genom att utveckla nya strategier för vardagen.

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960, på info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

bottom of page