top of page

ÄTSTÖRNING

Ätstörning är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser, såsom bulimi, anorexi, hetsätningsstörning och ätstörning utan närmare specifikation. Gemensamt för ätstörning är ofta en stark rädsla för att gå upp i vikt. Ätstörning att individen har en allvarlig störning i sitt ätbeteende och/eller att personen försöker kontrollera sin vikt. Ätbeteendet kan se olika ut, det kan innebära att äta stora mängder mat för att sedan kräkas upp den, det kan innebära extrem bantning eller restriktivt ätande. Gemensamt för de individer som har en ätstörning är att det finns en osäkerhet inför hur och hur mycket de kan äta, ofta men inte alltid används olika kompensatoriska beteenden kopplade till ätandet; fysisk aktivitet, kräkningar, laxering och restriktivitet. Vikten och kroppsformen utgör ett stort fokus och hänger samman med hur individen värderar sig själv. Vid ätstörning kretsar tankarna i mycket hög utsträckning kring mat, ätande och ibland utseende. Det är också vanligt att vara självkritisk och att ställa höga krav på sig själv. Idag är det mer vanligt att tänka på hur man ser ut kroppsligt än att inte göra det, de flesta av oss har provat någon diet eller träningsform för att förändra kroppen eller gå ned i vikt. Alla utvecklar dock inte en ätstörning. När tankarna på mat, ätande och kroppsform dominerar livet, då det påverkar mående, fysisk hälsa och sociala relationer, då kan det handla om en ätstörning. 


Det är även vanligt att den som har en ätstörning försöker dölja den för sin omgivning, vilket kan leda till svårigheter att upprätthålla sociala relationer och successivt bidra med isolering. Det kan även bidra med nedstämdhet och oro. 

Behandling av ätstörning med KBT 

Vid behandling av ätstörning med KBT görs grundlig beteendeanalys där sambanden mellan tanke, känsla och beteende kartläggs för tydlig förståelse av individens etablerade mönster och utifrån detta sammanställs en behandlingsplan med tydliga mål. Vi arbetar sedan tillsammans med etablering av regelbundna måltider, hävning av kompensation, utmaning av negativa och dysfunktionella tankar, etablering av mer funktionella och hjälpsamma beteenden samt hantering av obehag. Behandling av ätstörning är en tuff process och kräver återkommande beslut och kontinuerligt motivationsarbete, detta eftersom ätstörningen många gånger är belönande i sig och bidrar med olika positiva upplevelser för individen. I det terapeutiska arbetet ges stöd i den förändringsprocess det innebär att häva gamla mönster och införa nya beteenden och vanor. 


Med hänsyn till ätstörningars förekomst av komplexitet görs alltid en initial bedömning för avgörande kring individens medicinska och fysiologiska status. Vid mer svårartad problematik rekommenderas specialistvård vid någon av de ätstörningskliniker som finns inom landstingsbaserad vård och specialistvård.

Det är svårt att säga helt hur lång en behandling för ätstörning blir, det beror på graden av svårighet. Uppskattningsvis kan en terapi vara mellan 20-30 sessioner.

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960, på info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

bottom of page