top of page

ORO OCH ÅNGEST

Oro är ett vanligt tillstånd som alla kan känna till och från. Det är ofta kopplat till något som vi tänker skulle kunna hända eller något vi är rädda skall uppdagas. I de allra flesta fall är oron övergående och vi begränsas inte av den. Den släpper av sig själv och tankarna bleknar. Men ibland släpper inte oron, hur mycket individen än försöker att minska på oron genom lugnande tankar eller olika strategier för att hantera sin oro. Oron blir kvar och kommer successivt att ta över alltmer av individens tankeinnehåll och vardag, det kan kännas som att hela livet är oroligt och att all tid går åt att oroa sig.

Oro består av två fokusområden;
Aktuell oro i nutid är en oro som kopplar till faktiska situationer vilket kan handla om arbetsrelaterade händelser, relationsmässiga, hur olika uppgifter eller situationer skall lösa sig.
Hypotetisk oro är oro som är kopplad till ännu ej faktiska situationer, ex sådant som skulle kunna hända i framtiden, det kan röra sig om att något hemskt skall hända, rädsla för att drabbas av en obotlig sjukdom eller att bli ensam.

Behandling av oro med KBT
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en praktiskt inriktad terapiform med fokus på här och nu. Det innebär inte att tidigare erfarenheter ej är intressanta – tvärtom är de ofta viktiga för att förstå nuet. Inom KBT tänker vi oss att det finns ett samband mellan tankar, känslor och beteenden. Beteenden påverkar tankar och känslor, och känslor inverkar på tankar och beteenden. I KBT utgår man från detta samband för att förstå hur problemen hänger samman. När man har levt med problemen ett tag kan det hända att man utvecklar sätt att hantera dem som gör att problemen vidmakthålls eller gör dem värre. I KBT-behandling börjar man med att kartlägga problemen och därefter får man lära sig nya sätt att hantera sina svårigheter så att man blir mindre orolig och ångestfylld och får ökad livskvalitet. I slutet av behandlingen summerar man vad man lärt sig och planerar för hur man ska vidmakthålla det man lärt sig. Precis som när man till exempel ska lära sig att spela ett instrument krävs det träning för att lära sig att bemöta oro på ett nytt sätt. För att det man gör ska få fäste i vardagen kommer man därför överens om hemuppgifter som man utför mellan gångerna man ses. KBT handlar väldigt mycket om samarbete: patienten är expert på sina svårigheter och terapeuten är expert på metoder för att hantera dem.

 

Om man under en längre tid har upplevt överdriven oro för flera vardagliga saker och samtidigt har en upplevelse av att oron inte går eller är mycket svår att kontrollera kan det hända att man bedöms uppfylla kriterier för generaliserat ångestsyndrom (GAD). För att få diagnos krävs också att man upplever flera kroppsliga symtom, så som trötthet, irritabilitet, och muskelspänning samt att oron påverkar livet på ett negativt sätt. Drygt 1,5 % av befolkningen uppfyller diagnosen vid varje givet tillfälle och närmare 6 % av befolkningen uppfyller diagnosen någon gång i sitt liv.

Det är svårt att säga helt hur lång en behandling för oro blir, det beror på graden av svårighet.

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960, på info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

bottom of page