top of page

STRESS OCH UTMATTNING

Stress är något som vi alla kan känna i olika situationer och under olika perioder av livet. Reaktionen som uppträder i kroppen och sinnet räknas som en av de viktigare för överlevnad och hantering av olika belastningar. Dock är vi i det moderna samhället sällan utsatta för situationer som kräver fysisk kamp för överlevnad, ändå är det precis det kroppen förbereder sig på vid en stressupplevelse. Idag upplever de flesta människorna stress i relation till olika psykiska ansträngningar, exempelvis upplevelsen av att ha för mycket att göra och att inte hinna med eller att vara osäker inför olika situationer som upplevs okontrollerbara eller för svåra.

 

Stress kan komma av olika situationer och olika människor blir stressade av olika saker. Hur vi reagerar i en situation beror på flera faktorer, bl.a våra erfarenheter och hur vi är som person. Gemensamt för de flesta är att uppleva stress när det finns för mycket att göra och samtidigt inte tillräckligt med tid, när kraven höjs runtom oss och när vi blir pressade från olika håll. Det kan handla om arbete, skola såväl som privatliv och relationer. Mest stressande är krävande situationer som individen har liten kontroll över och som bidrar med känslor av ensamhet. Stress kan även komma av situationer där individen upplever att den har för lite att göra eller där tillvaron inte känns meningsfull. Vid stress är det även vanligt att kraven från andra upplevs höga men att det samtidigt ställs höga krav från en själv och kombinationen kan bli överbelastande. Det är inte bara verkliga hot som kan stressa eftersom hjärnan inte kan skilja på ett riktigt hot eller ett som bara föreställs. Därför kan stress upplevas bara av att föreställa sig ett hot eller en svår situation som egentligen inte finns och som kanske aldrig kommer att inträffa. Kroppen reagerar ändå på hjärnans signaler.

 

De vanliga reaktionerna vid stress är de som kallas för ”kamp-flykt reaktionen” som innebär att hjärnan och kroppen ställer in sig på att antingen kämpa emot ett upplevt hot eller att fly från det. Hjärnan skickar signaler till det sympatiska nervsystemet som aktiveras och i sin tur förbereder kroppen för aktivering, dvs att snabbt kunna reagera. I kamp- och flykt reaktionen kan individen känna sig rädd, arg och irriterad. Eftersom hjärnan och nervsystemet inte kan skilja på verkliga hot och sådant som vi oroar oss över kan stressreaktionen utlösas även i vanliga situationer där det inte lämpar sig att slåss eller fly. Det kan då upplevas belastande.
 En annan vanlig reaktion vid stress är den som kallas ”spela-död reaktionen”. Den kan uppstå då individen uppfattar situationen eller belastningen som alltför stor och att det känns omöjligt att hantera. Denna reaktion bidrar med känslor som trötthet, yrsel, muskelsvaghet och symtom från magen. Vanligt är även att dra sig tillbaka från sociala situationer och att känna sig nedstämd och trött.


Behandling av stress med KBT
KBT har visat sig effektiv vid behandling av stress där en stor del av behandlingen centreras kring förändring men också förståelse och acceptans av känslor som kan upplevas svåra eller belastande. Terapin är strukturerad och aktiv med fokus på nuet och framtid samt förståelse för hur individen hamnat i stress och vad som behöver göras för att förändra förloppet framåt.


Behandlingen inleds med en kartläggning och bedömning som vid överenskommelse fortsätter med olika beteendeanalyser för att gemensamt skapa en förståelse och överblick för hur individens fungerande styrs och vidmakthålls. Målsättningen är att bryta de negativa beteendeförloppen som bidrar med stress och andra negativa symtom såsom nedstämdhet och kroppslig funktionsförsämring. Gemensamt arbetar terapeut och klient för att föra in alternativa beteendestrategier, tankar och rutiner som kan tänkas mer gynnsamma för ett liv med mindre stress. Behandlingen bygger på ett 10-stegs program där följande områden ingår; Att sätta egna mål, Balans mellan aktivitet och återhämtning, Sömnstrategier, Balanserad livsstil, Avspänning och avslappning, Kommunikation kring egna behov, Förändra tankar, Sluta älta, Acceptans och Vidmakthållande.

Det är svårt att säga helt hur lång en behandling för stress blir, det beror på graden av svårighet. En uppskattning kan vara 15-20 sessioner.

 

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960, på info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

bottom of page