top of page
Husfasad med magnoliaträd med vita blommor

KBT, KOGNITIV BETEENDETERAPI

Change your thoughts and you´ll change your world”

– Andy Warhool

Kognitiv Beteendeterapi är en terapiform som bygger på inlärningsteori, vilket handlar om hur mänskliga beteenden formas utifrån miljö och sociala samspel, och kognitiv teori vilken handlar om hur individens tankar påverkar dennes känslor och beteenden. Ett viktigt antagande i KBT är att förändring av tankemönster kan bidra med förändring i känslomässiga upplevelser samt beteendemässigt fungerande. Likadant kan förändring av beteendemässigt fungerande ge förändring i tanke och känsla och därigenom även förändring i upplevt mående.
KBT kännetecknas av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeut och klient. Vi fokuserar på samspelet mellan individen och dennes omgivning, här och nu. Vi är alltså mer intresserade av problemlösning än vad som är orsaken men också för hur vårt beteende påverkas av hur vi tänker och känner. Klienten informeras om terapins arbetssätt och problemområdet kartläggs. En beteendeanalys utformas som visar hur problem och svårigheter uppstår samt vad som gör att dem kvarstår, utifrån denna utformas en terapeutisk behandlingsplan. Terapin kännetecknas av en aktiv terapeut och strukturerade terapisessioner och en tydlig målformulering. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen och planerar gemensamt och regelbundet, genom dem prövas och följs nya förhållningssätt upp.

 

Inom KBT-traditionen finns ett flertal förgreningar av olika mer specifika behandlingsmanualer och metoder. Sådana är ex. ACT och Mindfulness. Under en KBT-terapi kan olika inslag från den stora KBT-familjen förekomma, detta med syfte att utforma en så god terapi som möjligt.
 

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960, på info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

bottom of page