top of page

TVÅNGSSYNDROM

Tvångssyndrom eller OCD, Obsessive Compulsive Disorder, är en problematik som karakteriseras av tvångstankar och tvångsbeteenden. Uppskattningsvis lider ca 2% av alla svenskar av tvångsproblem vilket betyder att det är relativt vanligt. Tvångstankar är ofrivilliga tankar som dyker upp och väcker starka, obehagliga känslor och leder till ångest. Tvångshandlingar består av upprepade beteenden och handlingar med syfte att minska ångest och obehag och för att återfinna rätt känsla. Tvångshandlingar kan vara synliga såsom handtvätt, kontroll av spis och kranar men det kan även röra sig om osynliga beteenden såsom att räkna i huvudet, tänka specifika tankar eller be en bön. För individen med tvångssyndrom skiftar ofta tvångstankar och tvångsbeteenden över tid, både i innehåll och omfattning. Det som skiljer tvångssyndrom från att bara vara en ”noggrannhet” är att tvångstankar och handlingar upptar mycket tid, minst 1h om dagen, och medför sämre fungerande i vardagen vilket innebär att individen begränsas på olika sätt. De flesta som lider av tvångssyndrom upplever sig negativt påverkade av den oro och ångest som kommer av tvångsproblem även om förmågan till insikt om problemens orimlighet varierar mellan individer. Tvångsproblem kan delas in i 4 övergripande former;

  1. Rengöringstvång – överdriven renlighet och tvätt orsakad av rädsla för bacillskräck och smitta.

  2. Kontrolleringstvång – påtagligt säkerhetsagerande baserat på rädsla för orsakande av olycka eller skada.

  3. Arrangeringstvång – att rätta till och ordna föremål utifrån obehag inför asymmetri.

  4. Upprepningstvång – handlingar som utförs upprepade gånger tills rätt känsla infinner sig.Mentala ritualer är ytterligare en form av tvångssyndrom som består av skrämmande tvångstankar besvarade med enbart osynliga tvångshandlingar. Mycket tid och energi går således åt för individen att undvika att vissa typer av tankar uppstår.


Behandling av tvångssyndrom med KBT
KBT är idag den behandling som rekommenderas för tvångssyndrom, omkring 60% visar god effekt på symtomreduktion efter behandling.
Behandlingen består av exponering och responsprevention, två komponenter som verkar gemensamt för att minimera tvångssyndrom. Exponering innebär att individen utsätter sig för det som väcker obehag för att sedan med hjälp av responsprevention låta bli att tänka eller göra något för att minska på obehaget. Behandlingens målsättning och förväntade resultat är att exponering med responsprevention, ERP, skall leda till tillvänjning eller försvagning av den ångest som väcks hos individen i olika sammanhang. ERP är idag den KBT-behandling för tvångssyndrom som används mest och har bäst evidens för symtomreduktion.

 

Behandling med ERP är krävande och kan ta mycket tid. Initialt görs en grundläggande bedömning och identifiering av tvångsproblemets beståndsdelar. Sedan görs en genomgående planering som på ett tydligt och strukturerat sätt förklarar hur tvångsproblemet skall angripas. Behandlingen kan till en början ofta upplevas som svår och utmanande för den som lider av tvångsproblem men bidrar successivt med en ökad känsla av att det går att bli fri från tvångsproblem. Behandlingen består av veckovisa sessioner där avstämning och planering utformar arbetet med exponeringsövningar och responspreventionens utformning. Arbetet är ett gemensamt utforskande och planerande mellan klient och terapeut. Hemuppgifterna utgör en central del av behandlingen och är avgörande för behandlingsresultat.

Något av det allra viktigaste vid behandling av tvångssyndrom är den individuella utformningen. Behandlingen skräddarsys utifrån den enskilda problembeskrivningen och målsättningen är att minska individens lidande och begränsande symptom för att öka positivt mående och fungerande.

Det är svårt att säga helt hur lång en behandling vid tvångssyndrom blir, det beror på graden av svårighet. En uppskattning kan vara 20-30 sessioner.

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960, på info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

bottom of page