top of page
Husfasad med magnoliaträd framför

TERAPIFORMER

KBT, KOGNITIV BETEENDE TERAPI

Change your thoughts and you´ll change your world”

– Andy Warhool

Kognitiv Beteendeterapi är en terapiform som bygger på inlärningsteori, vilket handlar om hur mänskliga beteenden formas utifrån miljö och sociala samspel, och kognitiv teori vilken handlar om hur individens tankar påverkar dennes känslor och beteenden. Ett viktigt antagande i KBT är att förändring av tankemönster kan bidra med förändring i känslomässiga upplevelser samt beteendemässigt fungerande. Likadant kan förändring av beteendemässigt fungerande ge förändring i tanke och känsla och därigenom även förändring i upplevt mående.
KBT kännetecknas av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeut och klient. Vi fokuserar på samspelet mellan individen och dennes omgivning, här och nu. Vi är alltså mer intresserade av problemlösning än vad som är orsaken men också för hur vårt beteende påverkas av hur vi tänker och känner. Klienten informeras om terapins arbetssätt och problemområdet kartläggs. En beteendeanalys utformas som visar hur problem och svårigheter uppstår samt vad som gör att dem kvarstår, utifrån denna utformas en terapeutisk behandlingsplan. Terapin kännetecknas av en aktiv terapeut och strukturerade terapisessioner och en tydlig målformulering. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen och planerar gemensamt och regelbundet, genom dem prövas och följs nya förhållningssätt upp.

 

Inom KBT-traditionen finns ett flertal förgreningar av olika mer specifika behandlingsmanualer och metoder. Sådana är ex. ACT och Mindfulness. Under en KBT-terapi kan olika inslag från den stora KBT-familjen förekomma, detta med syfte att utforma en så god terapi som möjligt.
 

SCHEMATERAPI

"Lev som du vill, inte som du lärt dig."

Schematerapi är en evidensbaserad vidareutveckling av KBT, kognitiv beteendeterapi, grundad av den amerikanske psykologen Dr Jeffrey Young. Teorin är influerad av olika terapiskolor, bl.a. gestaltterapi, anknytningsteori och dynamisk terapi. Schematerapin kännetecknas huvudsakligen av teorin kring olika strukturer, sk. scheman, som skapar ordning hos individen. Dessa scheman utgör den grund från vilken individen förstår och interagerar med sig själv och sin omgivning vilket i sin tur påverkar fungerande och beteende och kan leda till svårigheter och problem. I Schematerapi, till skillnad från klassisk KBT, läggs större vikt vid tidiga barndomsminnen och erfarenheter samt betydelsen av terapialliansen. I arbetet utifrån Schematerapi identifieras och förklaras centrala livsscheman vilka kopplas till den framtagna problemformuleringen och klientens livshistoria. Gemensamt undersöks klientens bakgrund och hur den bidragit till utvecklandet av aktuella  scheman. Klienten ges möjlighet att komma i kontakt med de affekter som är involverade samt att identifiera olika dysfunktionella coping stilar som används för hantering av livet och vardagen.


Schematerapi kan vara verksamt på en mängd olika områden. Främst då individen upplever att det är svårt att komma vidare. Följande områden är exempel på då Schematerapi kan vara verksamt; rädsla för att bli avvisad, svår svartsjuka, destruktiva förhållanden, låg självkänsla, bekräftelsebehov, höga krav.

ACT - ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY

ACT - Acceptance and Commitment Therapy är en utveckling av KBT - Kognitiv Beteende Terapi, framtagen av psykologen och forskaren Steven Hayes. Det är en av de terapiformer som kommit i den tredje vågens KBT terapier. Metoden används brett inom coaching, psykoterapi och personlig utveckling då syftet med ACT är att leva ett meningsfullt liv utifrån individens egna värden. Terapiformen utmanar grundläggande livsfrågor centrerade kring, vad vi vill med våra liv och att agera i enlighet med dessa värden. ACT har visat sig effektiv vid behandling av bl.a. smärta, stress, depression, ångest, ätstörningar, övervikt, epilepsi och Autismspektrum.

Skillnad mellan KBT och ACT
Inom KBT fokuserar behandlingen mestadels på tankar och beteenden och på att förändra dem till förmån för individens mående och fungerande. I ACT hamnar fokus på att förändra förhållningssättet till tankar och känslor och att utveckla möjligheter till meningsfullt handlande.


Hur fungerar ACT?
ACT är en beteendeterapeutisk modell som i behandling handlar om att lära sig att skilja ut och medvetandegöra de tankar och känslor man har och förstå när och hur de ställer sig i vägen för en. Terapin går ut på att lära sig att betrakta känslorna som förslag snarare än sanningar. Målet i en ACT-behandling handlar därför inte bara om minskning av problem och negativa symtom utan även om att kunna leva ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv.


Inom ACT utgår vi från att människor inte bara undviker sådant som faktiskt är farligt eller obehagligt, människor undviker också tankar, känslor och minnen som är associerade med det farliga eller obehagliga. Det kallas ”upplevelsebaserat undvikande” vilket är starkt kopplat till utveckling av nedstämdhet, ångest, smärta, depression osv.

Vad vi gör i en ACT-terapi
Inom ACT arbetar vi med acceptans och mindfulness övningar för att minska automatiska och impulsiva reaktioner på känslor och tankar och istället utveckla förmågan till adaptivt och hjälpsamt agerande. Att fastna i negativa känslor, grubblerier och missgynnsamma beteenden är vanligt och kan vara svårt att ta sig ur, med hjälp av ACT får du möjlighet att utmana och träna ditt förhållningssätt till automatiska tankar och känslor för att minska onödigt lidande. Arbetet fokuserar på att iaktta egna tankar, identifiera egna livsvärden, agera trots tanke och känsla, acceptera livet sådant det är och att träna handlande som linjerar med de egna livsvärdena.

CFT - COMPASSIONFOKUSERAD TERAPI

Compassionfokuserad terapi är en form av psykoterapi utvecklad av den kliniska psykologen Paul Gilbert. Metoden är en av tredje vågens terapi-former och sammanför tekniker inom kognitiv beteendevetenskap med koncept inom flertalet andra psykologiska teorier och neurovetenskap. CFT grundar sig i neurovetenskap och har utvecklats för att behandla komplexa psykiatriska svårigheter där skam och självkritik har en omfattande funktion. Målet i denna terapiform handlar om att erbjuda värme, trygghet och en lugn atmosfär. Utifrån teknikens teoretiska grund bygger detta på att skapa ett klimat där det är enklare att applicera de metoder som vanligtvis används inom kognitiv beteendeterapi (KBT). Metoden har visat god effekt vid behandling vid svårigheter med skam eller överdriven självkritik men även vid olika typer av svårighet till att känna medkänsla, både för sig själv och för andra. Genom att använda sig av principer inom compassionfokuserad terapi har man funnit god möjlighet för människor att lära sig utveckla och kunna visa mer värme, medkänsla och förståelse i sociala situationer och mot sig själva. På det viset även utveckla ett bättre mående.

Metoden utgår från människans emotionsregleringssystem där arbetet fokusera på att förändra de automatiska och inlärda responserna utifrån hotsystemet till att utveckla färdigheter och hantering i trygghetssystemet. De tre system man fokuserar på i CFT och som människan pendlar mellan kallas för hotsystemet, drivsystemet och trygghetssystemet.


I compassionfokuserad terapi fokuserar behandlingen på arbete med att utveckla och träna medkänsla/compassion. Det innebär att kunna närma sig det som är svårt och jobbigt i livet och ha en motivation att vilja hjälpa sig själv och andra med det. Det handlar om att agera på sätt som är hjälpsamt och som ökar välmåendet. Eftersom hjärnan är formbar är det möjligt att träna upp nya mönster till upplevelse och känslomässiga reaktioner till situationer och erfarenheter. Hjärnan påverkas av vilket känslotillstånd vi befinner oss i och därför kan vi i upplevelser av stress och kritik bli mer och mer vana att vara i ett sådant tillstånd, vi blir bra på att kritisera oss själva, känna självtvivel, oro och ångest. Vårt hotsystem växer sig större.


De olika metoder man arbetar med i CFT är bla:

  • Medkänsla tränas via aktivering av trygghetssystemet i olika andningsövningar och grundande mindfulnessövningar för kroppen. Visualiseringsövningar och mindtraining utgör en stor del av arbetet med träning i medkänsla.

  • Medvetenhet tränas kring egna mönster och vad som händer i olika situationer som är problematiska. Hur tankar, känslor och beteenden hänger samman, hur de påverkar måendet och det egna fungerandet.

  • Känslor, att träna ökad medvetenhet kring egna känslor för att förstå och känna igen känslor. Att vara i kontakt med svåra känslor och att utveckla ett medkännande och förstående förhållningssätt till de egna känsloreaktionerna.

  • Beteenden utgör en stor del av behandlingsarbetet i CFT, flera av de metoderna som används i traditionell KBT känns igen. Fokus ligger på utveckling och träning av beteenden som får en gynnsam effekt på lång sikt. Här tas hjälp av processen – Stanna upp, lägga märke till, ha förståelse för hjärnans funktioner, och sedan göra ett aktivt beslut om vad som är mest hjälpsamt på lång sikt.

  • Värderingar, i CFT arbetar vi utifrån att identifiera sin egen värdegrund, en värdegrund utifrån medkänsla. Medkänsla är en värdering i sig. Utgångspunkten är att människan mår bättre och att världen blir en bättre plats om vi behandlar varandra med en önskan om att förstå och hjälpa.

  • Kroppen, i CFT utgår vi från att människan är en helhet och att kroppen och sinnet påverkar varandra. Här används olika övningar och tekniker för att komma i kontakt med hur kroppen på olika sätt kan bidra till främjat mående. Framförallt arbetar vi här med andningstekniker och kroppshållning.


Forskning visar att CFT är mycket effektiv i behandling av känslostörningar och känslobaserade psykologiska svårigheter. Dock krävs det fortfarande vidare och grundligare analys av metoden för att den ska godtas storskaligt.

IBCT - INTEGRATIVE BEHAVIOURAL COUPLE THERAPY (PARTERAPI)

IBCT är en effektiv och vetenskapligt beprövad metod för par. Parterapin inleds med en kartläggande fas som består av 4 sessioner. Terapeuten och paret går tillsammans igenom problem- och konfliktområden men också parets gemensamma styrkor och historia. Första sessionen träffar terapeuten paret tillsammans, därefter var och en individuellt och vid fjärde gemensamma sessionen presenterar terapeuten en sammanfattning av vad som framkommit och ger paret ett förslag på hur en terapeutisk behandling kan se ut. I den terapeutiska behandlingen kan till exempel ingå att ersätta negativa beteendemönster med positiv interaktion, att kunna hitta tillbaka till det som paret uppskattade med varandra, att ge uttryck för sina känslor och behov, att lyssna på varandra, att ge och ta emot kritik och uppskattning samt att träna problem- och konfliktlösning. Utifrån de mål som formulerats skräddarsys en behandling för att hjälpa det specifika paret utifrån aktuella svårigheter. Parterapi finns även möjlighet att få på engelska.

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960, på info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

bottom of page