TERAPIFORMER

 

KBT, KOGNITIV BETEENDE TERAPI

Change your thoughts and you´ll change your world”

– Andy Warhool

Kognitiv Beteendeterapi är en terapiform som bygger på inlärningsteori, vilket handlar om hur mänskliga beteenden formas utifrån miljö och sociala samspel, och kognitiv teori vilken handlar om hur individens tankar påverkar dennes känslor och beteenden. Ett viktigt antagande i KBT är att förändring av tankemönster kan bidra med förändring i känslomässiga upplevelser samt beteendemässigt fungerande. Likadant kan förändring av beteendemässigt fungerande ge förändring i tanke och känsla och därigenom även förändring i upplevt mående.
KBT kännetecknas av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeut och klient. Vi fokuserar på samspelet mellan individen och dennes omgivning, här och nu. Vi är alltså mer intresserade av problemlösning är vad som är orsaken men också för hur vårt beteende påverkas av hur vi tänker och känner. Klienten informeras om terapins arbetssätt och problemområdet kartläggs. En beteendeanalys utformas som visar hur problem och svårigheter uppstår samt vad som gör att dem kvarstår, utifrån denna utformas en terapeutisk behandlingsplan. Terapin kännetecknas av en aktiv terapeut och strukturerade terapisessioner och en tydlig målformulering. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen och planerar gemensamt och regelbundet, genom dem prövas och följs nya förhållningssätt upp.


Inom KBT-traditionen finns ett flertal förgreningar av olika mer specifika behandlingsmanualer och metoder. Sådana är ex. ACT och Mindfulness. Under en KBT-terapi kan olika inslag från den stora KBT-familjen förekomma, detta med syfte att utforma en så god terapi som möjligt.

SCHEMATERAPI

"Lev som du vill inte som du lärt dig."

Schematerapi är en evidensbaserad vidareutveckling av KBT, kognitiv beteendeterapi, grundad av den amerikanske psykologen Dr Jeffrey Young. Teorin är influerad av olika terapiskolor, bl.a. gestaltterapi, anknytningsteori och dynamisk terapi. Schematerapin kännetecknas huvudsakligen av teorin kring olika strukturer,   sk. scheman, som skapar ordning hos individen. Dessa scheman utgör den grund från vilken individen förstår och interagerar med sig själv och sin omgivning vilket i sin tur påverkar fungerande och beteende och kan leda till svårigheter och problem. I Schematerapi, till skillnad från klassisk KBT, läggs större vikt vid tidiga barndomsminnen och erfarenheter samt betydelsen av terapialliansen.I arbetet utifrån Schematerapi identifieras och förklaras centrala livsscheman vilka kopplas till den framtagna problemformuleringen och klientens livshistoria. Gemensamt  undersöks klientens bakgrund och hur den bidragit till utvecklandet av aktuella  scheman. Klienten ges möjlighet att komma i kontakt med de affekter som är involverade samt att identifiera olika dysfunktionella coping stilar som används för hantering av livet och vardagen.
Schematerapi kan vara verksamt på en mängd olika områden. Främst då individen upplever att det är svårt att komma vidare. Följande områden är exempel på då Schematerapi kan vara verksamt; rädsla för att bli avvisad, svår svartsjuka, destruktiva förhållanden, låg självkänsla, bekräftelsebehov, höga krav.

PDT, PSYKODYNAMISK TERAPI

"Being entirely honest with oneself is a good exercise."

– Sigmund Freud

Psykodynamisk terapi är ett samlingsnamn för terapiformer med grund i psykoanalytisk teoribildning. Inom denna terapiform arbetas med självinsikt och relationer till andra människor för att minska psykologiska symtom och svårigheter. Grundläggande för denna teoribildning är uppfattningen att människan har ett omedvetet inre liv och att detta huvudsakligen formats av nära och viktiga relationer under uppväxten. Relationer och anknytning till andra människor fortsätter att guida individen under resten av livet. Omedvetna försvar mot svåra känslor, rädslor och inre konflikter leder till psykiska symtom och begränsningar som kan upplevas besvärande för individen. Dynamisk refererar till förhållandet av inre balans hos individen.

Karakteristiskt för denna terapiform är att sessionen ger utrymme för öppen dialog och utforskande av egen tanke och självet. Terapeuten har en tillbakalutad position i bemärkelsen av att inte aktivt styra samtalet utan mer fungera som en stödjande och reflekterande part.


 

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960, på info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.