top of page

ADHD

ADHD är en diagnos som ställs utifrån omfattande och grundläggande neuropsykiatrisk utredning, vanligtvis inom psykiatrin men kan även göras hos privat vårdgivare. Vid ADHD har du rätt till statlig vård om du behöver, detta då diagnosen innebär en funktionsnedsättning. Vill du söka till oss på Spera KBT för privat behandling är du välkommen med din förfrågan.

ADHD – Attention Deficit Hyperactivity disorder, på svenska: Uppmärksamhets och hyperaktivitetsstörning, är en utvecklingsrelaterad störning vilken innebär att hjärnan tar en annan utvecklingsriktning än den vanliga på ett mycket tidigt stadium. Det kan ha flera olika anledningar vilka ofta handlar om både arv och miljö. Utvecklingsavvikelserna får konsekvenser i form av olika svårigheter. Främst rör sig dessa svårigheter om uppmärksamhetsproblem och/eller svårighet med hyperaktivitet, rastlöshet och impulsivitet. Svårigheterna yttrar sig på olika sätt för olika individer men påverkar de flesta aspekter av den drabbades liv.


ADHD är ett tillstånd som kan yttra sig på tre olika sätt:
•    ADHD – kombinerad typ med både hyperaktivitet, impulsivitet och uppmärksamhetsproblem.
•    ADHD – med huvudsaklig uppmärksamhetsproblematik.
•    ADHD – med huvudsaklig hyperaktivitet, impulsivitet.


Diagnosen med huvudsakligen uppmärksamhetssvårigheter kallas för ADD, en förkortning för Attention Deficit Disorder. Vid denna diagnos är det huvudsakligen uppmärksamhetssvårigheter som dominerar, personen är således inte hyperaktiv eller impulsiv. Det är istället mycket svårt att vara uppmärksam och mentalt närvarande vilket leder till att det ofta är svårt att komma igång med uppgifter, driva sig själv framåt och att lyssna. För att diagnosticeras med ADHD krävs att svårigheterna är så pass omfattande att de utgör ett funktionshinder i vardagen, dvs påverkar vardagslivet, yrkeslivet eller studier på ett omfattande vis. För att uppfylla kriterier vid ADHD behöver svårigheterna funnits där under större delen av uppväxten och varit omfattande, tillsammans med övriga svårigheter som utgör kriterier för diagnosen ADHD. Vanliga skillnader mellan kvinnor och män vid ADHD är att män har högre grad hyperaktivitet än kvinnor, därav upptäcks inte kvinnors svårigheter i lika tidigt skede som hos män.

Behandling vid ADHD med KBT
Idag är KBT den psykologiska behandlingsmetod som har starkast forskningsstöd vid ADHD, läkemedelsbehandling är en annan behandlingsmetod med starkt forskningsstöd. I KBT fokuserar vi på hur problemen yttrar sig här och nu i individens vardagsliv och omständigheter. Fokus ligger på analys av hur individen tänker, känner och gör för att förstå hur problem uppstår och varför de återkommer. KBT vid ADHD utgår från de diagnostiska svårigheterna med färdighetsträning för ökad livskvalitet.
På Spera KBT lägger vi upp en individuell KBT-behandling utifrån den specifika problemformuleringen och anpassar därmed behandlingen till den enskildes svårigheter och önskemål om förändring. Man får träna på och lära sig hantera sina svårigheter på ett nytt sätt samt lära sig om centrala svårigheter som kopplar till ADHD. Mellan besöken tränar individen på att arbeta med nya färdigheter som exemplifierats och gåtts igenom med terapeuten.

En del av de områden som ingår i en KBT vid ADHD är följande:
•    Struktur, planering och organisering.
•    Beteendestyrning, göra mer som jag vill och mindre ”som det blir”
•    Känsloreglering
•    Förbättra uppmärksamhet
•    Kommunikation och konflikthantering.

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960, på info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

bottom of page