top of page

AUTISM

Autism är en diagnos som ställs utifrån omfattande och grundläggande neuropsykiatrisk utredning, vanligtvis inom psykiatrin men kan även göras hos privat vårdgivare. Vid autism har du rätt till statlig vård om du behöver, detta då diagnosen innebär en funktionsnedsättning. Vill du söka till oss på Spera KBT för privat behandling är du välkommen med din förfrågan.

Autism – Autismspektrumtillstånd, är en utvecklingsrelaterad avvikelse till följd av att hjärnan på ett tidigt stadium tar en annan utvecklingsriktning än den typiska vilket leder till ett annat sätt att fungera. Framförallt tycks det handla om genetiska faktorer i arvsmassan men miljön inverkar också på hur de genetiska avvikelserna kommer till uttryck. Avvikelserna innebär att individen fungerar annorlunda och bidrar även med olika typer av svårigheter, samtidigt kan de även innebära styrkor och förmågor.

Autism innebär att individen har olika funktionsnedsättningar, dessa bidrar med olika svårigheter vilka i vårt moderna samhälle kan innebära ett funktionshinder. Samhället är helt enkelt utformat och anpassat utifrån neurotypiska individer vilket gör att individer med mer otypisk utveckling, såsom Autism, kan få svårigheter då samhället inte är anpassat till deras sätt att fungera. Utifrån diagnosmanualen DSM-5 beräknas ca 1% av den vuxna svenska befolkningen ha en Autismspektrumdiagnos.

Vid Autism handlar svårigheterna främst om två huvudområden:
•    Svårigheter att interagera socialt samt att kommunicera.
•    Begränsad i förmåga att hantera förändringar och att göra nya saker. Önskan om att saker och ting förblir som det brukar.

 

Övriga faktorer som är vanliga vid Autism är: över eller underkänslighet för synintryck såsom, syn, lukt, hörsel, känsel, lukt och smak. Att man kan ha svårt att tolka och reglera egna kroppssignaler såsom, hunger, trötthet, värme, kyla, smärta och emotionella känslor.

Behandling vid Autism med KBT
KBT har visat sig vara en av olika metoder för att öka funktionsnivån vid Autism, behandlingen tar inte bort svårigheterna men bidrar med nya sätt att hantera det som gör vardagen svår och ibland överväldigande. I KBT fokuserar vi på hur problemen yttrar sig här och nu i individens vardagsliv och omständigheter. Behandlingen syftar till att öka livskvalitet genom att förändra det som upplevs problematiskt.

På Spera KBT lägger vi upp en individuell KBT-behandling utifrån den specifika problemformuleringen och anpassar därmed behandlingen till den enskildes svårigheter och önskemål om förändring. Man får träna nya strategier och verktyg för att underlätta vardagen och för att kompensera för de svårigheter som Autismdiagnosen innebär. I behandlingen lägger vi även vikt vid förståelse för vad Autismdiagnosen innebär. Mellan besöken tränar individen på att arbeta med nya strategier som exemplifierats och gåtts igenom med terapeuten.

En del av de områden som ingår i en KBT vid Autism är följande:
•    Känslor och Behov – vad känslor är och vad de signalerar. Att hantera starka känslor.
•    Kommunikation och socialt samspel – tekniker för att utveckla relationer, ta andras perspektiv, be om hjälp och se sammanhang.
•    Flexibilitet - planering, rutiner, göra nya saker, underlätta vardagen.

Vill du veta mer? Hör av dig på 0709-798960, på info@sperakbt.se eller via kontaktformuläret.

bottom of page